.:: BÌNH AN TRONG CHÚA ::.
-01/6 : Ngày mất ông Phaolô Lê Yên [+1989], nhạc phụ anh Lê Quyền PX61
-04/6 : Ngày mất ông Phaolô Trương Trung Quốc [+1963], nhạc phụ anh Nguyễn Ngọc Hiến HT66
-04/6 : Ngày mất anh Giuse Cái Bình HT72 [+2015]
-05/6 : Ngày mất chị Anê Nguyễn Thị Linh [+1999], phu nhân anh Nguyễn Bá Trị PX61
-05/6 : Ngày mất bà Anna Ngô Thị Điền [+2014], thân mẫu anh Bùi Quang Trung PX61
-05/6 : Giáp năm ngày mất Bà Inê Bùi Thị Quyến [+2017], thân mẫu của anh Nguyễn Phú HT63
-06/6 : Ngày mất ông Gioan Baotixita Nguyễn Kỳ [+2007], thân phụ của anh Nguyễn Tịnh HT66, nhạc phụ anh Lê Đình Ấn HT62
-07/6 : Ngày mất ông cố Phaolô Nguyễn Văn Độ [+2009], thân phụ của Linh mục Nguyễn Văn Chiến HT66 và Linh mục Nguyễn Văn Chung HT74
-07/6 : Ngày mất ông Phêrô Nguyễn Liệu [+2009], thân phụ của anh Nguyễn Bá Tuấn HT69
-08/6 : Ngày mất ĐTGM Philipphê Nguyễn Kim Điền [+1988], nguyên TGM GP Huế
-08/6 : Ngày mất bà Matta Trần Thị Ba [+2011], thân mẫu anh Nguyễn Cả PX61
-08/6 : Ngày mất bà Maria Nguyễn Thị Hường [+2013], nhạc mẫu anh Lê Quyền PX61
-09/6 : Ngày mất Lm Phaolô Nguyễn Thanh Tiếp AN31 [+2011], Gp Huế
-10/6 : Giáp năm ngày mất Bà Agatha Hồ Thị Hạnh [+2017], phu nhân NT Đỗ Khắc Giả AN47 [RIP], thân mẫu anh Đỗ Khắc Hiền HT71, nhạc mẫu anh Tống Viết Danh HT65
-10/6 : Giáp năm ngày mất Bà Ursula Lê Thị Trọng [+2017], thân mẫu anh Tôn Thất Cường HT71
-10/6 : Giáp năm ngày mất Bà Cố Anna Đinh Thị Nguyện [+2017], nhạc mẫu anh Hoàng Trọng Bôn HT69
-12/6 : Ngày mất ông Antôn Phan Thanh [+2012], thân phụ anh Phan Vĩnh Duyệt HT74
-12/6 : Ngày mất Lm Đôminicô Trương Văn Tập HT68 [+2007]
-14/6 : Ngày mất NT Gioakim Nicolas Vĩnh Nhiếp AN43 [+2013]
-15/6 : Ngày mất ông Phêrô Trần Xuân Đề [+2009], nhạc phụ của anh Nguyễn Thế Cường HT69
-15/6 : Ngày mất CCS NT FX Nguyễn Điểm AN41 [+2011]
-15/6 : Ngày mất bà Anna Dương Thị Tập, thân mẫu anh Hoàng Văn Chính HT69
-17/6 : Ngày mất ông Gioakim Nguyễn Văn Tài [+2013], nhạc phụ anh Đoàn Mạnh Hữu HT74
-19/6 : Ngày mất bà Anna Trương Thị Kính [+2009], thân mẫu của anh Nguyễn Văn Bài HT72
-19/6 : Ngày mất chị Anna Nguyễn Thị Hòa [+2013], phu nhân anh Lê Vinh HT68
-20/6 : Ngày mất thân phụ anh Nguyễn Minh Sơn HT71 [+2007]
-20/6 : Ngày mất bà Anê Nguyễn Thị Hoàng [+2012], chị ruột NT Nguyễn Ngọc Hạp AN43 và Đức Ông Jêrôme Nguyễn Ngọc Hàm PX53
-22/6 : Giáp năm ngày mất CCS Huế Phêrô Ngô Thanh Dũng HT69 [+2017]
-24/6 : Ngày mất ông Gioakim Lê An, thân phụ anh Lê Hưởng HT65
-24/6 : Ngày mất CCS Gioan Baotixita Lê Gioang HT72 [+2008], em ruột của anh Lê Tiếp HT65
-24/6 : Ngày mất ông Giuse Lê Cầm [+2003], thân phụ anh Lê Quyền PX61
-24/6 : Ngày mất bà Matta Nguyễn Thị Nhàn, nhạc mẫu anh Nguyễn Văn Phú HT67
-25/6 : Ngày mất CCS Huế Phaolô Đỗ Bá Cần AN43 [+2016]
-26/6 : Ngày mất bà Anê Huỳnh Thị Quyền [+2015], thân mẫu anh Hà Thúc Bình HT67, Hà Thúc An HT68
-27/6 : Ngày mất ông cố Giuse Nguyễn Tùng [+2007], thân phụ cố Linh mục Nguyễn Hưng HT65
-27/6 : Ngày mất CCSHuế Gioan Baotixita Lê Oanh PX51 [+2015]
-28/6 : Ngày mất bà Têrêxa Phan Thị Tể [+2012], phu nhân NT Lê Trung Tha AN49
-29/6 : Ngày mất Lm Phêrô Hoàng Kính [+2007]
-29/6 : Ngày mất bà Isave Cái Thị Sang [+2013], thân mẫu anh Nguyễn Tịnh HT65, nhạc mẫu anh Lê Đình Ấn HT62 và Nguyễn Văn Ái HT67
-30/6 : Ngày mất bà cố Madalêna Hoàng Thị Ái [+2014], thân mẫu Lm Phùng Chí HT63
...và rất nhiều linh hồn thân nhân trong Đại Gia Đình CCS chúng con đã yên nghỉ.
.:: CẢM TẠ HỒNG ÂN ::.
-01/6 : Ngày thụ phong Lm Phêrô Phùng Chí HT65 [1990], Gp Tulsa, Oklahoma
-03/6 : Ngày thụ phong Lm Phaolô Nguyễn Văn Chửng HT74 [2000]
-03/6 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Ngọc Hiến HT66 và chị Trương Thị Mỹ Linh [1977]
-04/6 : Ngày thụ phong Lm Đaminh Phan Hưng HT66, Anrê Nguyễn Văn Chiến HT66, Louis Gonzaga Đặng Quang Tiến HT71 [1997]
-08/6 : Ngày thụ phong Lm GB. Nguyễn Cao Lộc AN31 [1945]
-09/6 : Ngày thụ phong Lm Giuse Đỗ Bá Ái AN37 [1951]
-10/6 : Ngày thụ phong Lm GB. Dương Quang Đức HT71 [2000]
-11/6 : Ngày thụ phong Lm Phêrô Lê Văn Ngọc AN33 [1948]
-11/6 : Ngày thụ phong Lm TTC ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận [1953]
-11/6 : Ngày thành hôn anh Đoàn Văn Tiến HT63/64 và chị Nguyễn Thị Nguyệt [1976]
-12/6 : Ngày thụ phong linh mục Đức Ông FX Cao Minh Dung [1983]
-13/6 : Ngày thụ phong Linh mục Đức Ông Jêrôme Nguyễn Ngọc Hàm PX53 [1968]
-14/6 : Ngày thụ phong Lm Agostino Nguyễn Văn Dụ PX61 [1981]
-14/6 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Xuân Long HT71 và chị Võ Thị Kim Huệ [1989]
-17/6 : Ngày thành hôn NT Đỗ Phương Anh AN47 và Lê Thị Kim Hoa [1962]
-18/6 : Ngày thụ phong Lm Gioan Nguyễn Đức Tuân PX57, Micae Trần Minh Huy PX57, Giacôbê Lê Sĩ Hiền PX57 [1972]; Giuse Phùng Văn Phụng HT69 [2000]
-19/6 : Ngày thụ phong Lm FX. Nguyễn Vân Nam AN51 [1969]
-19/6 : Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng TCV Hoan Thiện [1961], địa chỉ 11 Đống Đa Huế
-25/6 : Ngày thành hôn anh Lê Văn Lợi HT63/64 và chị Trần Thị Kim Cúc [1975]
-25/6 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Bảo Lộc và chị Phan Thị Gẫm [1978]
-27/6 : Kỷ niệm thụ phong Giám mục của Đức Thánh Cha Phanxicô [1992]
-28/6 : Ngày thành hôn anh Lê Văn Yên PX61 và chị Phạm Thị Thanh [1973]
-29/6 : Ngày thụ phong Lm Emmanuel Nguyễn Vinh Gioang AN45 [1959]
-29/6 : Ngày thụ phong Lm Dennis Nguyễn Văn Diệu HT68 [1990]
-29/6 : Ngày thụ phong Lm Inhaxiô Hồ Thông HT68, GB. Nguyễn Vinh HT69, Phêrô Nguyễn Thời Bá HT71 [1995]
-29/6 : Ngày thụ phong Lm Đaminh Phan Văn Anh HT71, Phaolô Đặng Văn Nam HT74 [2001]
-30/6 : Ngày thụ phong Lm ĐÔ Peter Nguyễn Quang HT72, Lm Giuse Hồ Khanh HT72 [1990]
.:: LỊCH PHỤNG VỤ ::.
-01/6 : Thánh Justinô tử đạo; thánh Giuse Túc, giáo dân, tử đạo
-02/6 : Thánh Marcellinô và thánh Phêrô tử đạo; thánh Đaminh Trần Duy Ninh, nông dân, tử đạo
-03/6 : CHÚA NHẬT 9 TN B. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
-03/6 : [Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo; thánh Phaolô Đông, thủ bạ, tử đạo]
-05/6 : Thánh Bônifatiô, giám mục tử đạo; thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục; thánh Đaminh Toại và Đaminh Huyên, ngư phủ... tử đạo
-06/6 : Thánh Norbertô, giám mục; thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, Phêrô Đinh Văn Thuận, Vinh Sơn Dương...ngư phủ, tử đạo
-08/6 : THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, LỄ TRỌNG. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục
-09/6 : Lễ nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Thánh Êphrem, phó tế tiến sĩ
-10/6 : CHÚA NHẬT 10 TN B
-11/6 : Thánh Barnaba, Tông đồ
-12/6 : Thánh Augustinô Phan Viết Huy, Nicôla Bùi Đức Thế, Đaminh Đinh Đạt...quân nhân, tử đạo
-13/6 : Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ
-16/6 : Thánh Vinh Sơn Tương, chánh tổng; thánh Đaminh Nguyên, chánh trương; thánh Anrê Tường, Đaminh Nguyễn Đức Mạo, Đaminh Nhi...nông dân, tử đạo
-17/6 : CHÚA NHẬT 11 TN B
-17/6 : [Thánh Phêrô Đa, thợ mộc, tử đạo]
-19/6 : Thánh Rômualđô, viện phụ
-21/6 : Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ
-22/6 : Thánh Paulinô, giám mục Nôla; thánh Gioan Fisher, giám mục tử đạo; thánh Tôma More tử đạo
-23/6 : Lễ vọng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
-24/6 : CHÚA NHẬT 12 TN B. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
-26/6 : Thánh Đaminh Henares Minh (Tây ban Nha), giám mục tử đạo; thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng tử đạo
-27/6 : Thánh Cyrillô thành Alexandria, tiến sĩ; thánh Tôma Toán, thầy giảng tử đạo
-28/6 : Thánh Irênê giám mục, tử đạo. Chiều: Lễ vọng thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ
-29/6 : THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
-30/6 : Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma